Kontat

PROJEKTUJEMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BUDUJEMY BEZPIECZEŃSTWO...

Adaptacja Projektu Gotowego - na czym to polega

W tym artykule odpowiemy, na czym polega adaptacja projektu gotowego i dlaczego jest to obowiązek, który należy spełnić przed przystąpieniem do budowy domu.

W zakupionym gotowym Projekcie Państwa dom jest naniesiony na „przykładową” minimalną działkę. Ponieważ jednak zamierzacie Państwo budować na swojej „konkretnej” działce należy projekt zaadoptować tj. przenieść projekt z działki „przykładowej” na działkę „konkretną”. W całym tym procesie najważniejsze jest, aby tak nanieść dom z projektu gotowego na mapę rzeczywistą, aby nie uchybił wymogom Warunków Zabudowy lub Miejscowemu Planowi Zagospodarowania.

To jednak tylko niewielka część procesów składających się na adaptację projektu gotowego.

Opisując całość prac związanych z przygotowaniem pełnego dokumentu najlepiej zacząć od tego, jakich dokumentów potrzebujemy, aby w pełni zaadoptować Państwa Projekt do skutecznego zgłoszenia budowy domu.

  1. Projekt gotowy – wszystkie 4 egzemplarze
  2. Mapę geodezyjną do celów projektowych
  3. Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego
  4. Decyzja ws. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
  5. Warunki przyłączeniowe od poszczególnych gestorów (gaz, prąd, woda)
  6. Badania geologiczne gruntu na Państwa działce

Po dostarczeniu do naszego biura wszystkich ww. dokumentów jesteśmy gotowi do zrealizowania pełnej dokumentacji pozwalającej na zgłoszenie budowy domu i w efekcie rozpoczęcie budowy.

Czasami klienci pytają nas czy na pewno potrzebne są warunki przyłączeniowe od gestorów mediów (gaz, prąd, woda). Odpowiadając na to pytanie cytujemy treść art. 5 Ustawy Prawo Budowlane po aktualizacji z dnia 29.06.2015

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1)     (…..)

2)     warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

a)  zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

b)  usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

Zapis sugeruje, że wymóg co do konieczności dostarczenia do projektanta warunków przyłączeniowych od gestorów mediów (gaz, prąd, woda) jest aktualny.